|

Projekty partnerów KSOW realizowane w 2021 r.

Na terenie Województwa Małopolskiego Partnerzy KSOW realizują projekty zgłoszone do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z 59 wniosków o wybór operacji, które zostały złożone do JR KSOW dofinansowanie na łączną kwotę 1 799 995,63 zł uzyskało 26 podmiotów.

Działanie 4 Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej:

 1. Federacja LGD Małopolska, "Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Działanie 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju:

 1. Małopolska Izba Rolnicza, "Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 2. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego-organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Warmińsko-Mazurskim" www
 3. Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze, "Konkurs "Produkt Lokalny Podbabiogórza"" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 4. Małopolska Izba Rolnicza, "Współczesna kobieta w środowisku wiejskim" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 5. Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, "Warsztaty pieczenia i dekoracji ciast dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Dąbrowskiego II edycja" www
 6. Koło Gospodyń Wiejskich Kryspinianki w Kryspinowie, "Współpraca na rzecz rozwoju i promocji polskiej wsi" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 7. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, "Produkt lokalny-dźwignią rozwoju turystyki na obszarach Lokalnej Grupy Działania Dunajec Biała", wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 8. Gmina Stryszów, "Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki i ekoturystyki na obszarach wiejskich - organizacja wyjazdu studyjnego" www
 9. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego, "Strażacy Ochotnicy w służbie na rzecz swoich społeczności" www
 10. Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze, "Konkurs "Kultura i folklor Podbabiogórza"" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa", "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy" www
 12. Małopolska Izba Rolnicza, "Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 13. Małopolska Izba Rolnicza, "Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 14. Małopolska Izba Rolnicza, "Chusty malowane-warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 15. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., "Sprzedaż własnych produktów-szansa dla rolnictwa" www

Działanie 9 Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji:

 1. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Podstawy produkcji wyrobów z mleka-skracanie łańcucha żywności" www

Działanie 10 Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą:

 1. Gmina Michałowice, "Lokalne Targi Przedsiębiorczości 2021" www
 2. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Organizacja stosika dla producentów produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych z Województwa Małopolskiego oraz należący do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska podczas Targów Smaki Regionów 2021 w Poznaniu" www
 3. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Organizacja stoiska dla winiarzy i producentów cydrów z Małopolski podczas Targów WINO-Targi Polskich Win i Winnic 2021 w Poznaniu" www

Działanie 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie:

 1. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich" www

Działanie 12 Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich:

 1. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "EtnoMałopolska-3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego-pionierek cyfrowej transformacji na wsi" www
 2. Tarnowska Organizacja Turystyczna, "Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 3. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie…czyli co komu wolno w sołectwie-3 dniowe warsztaty dla sołtysów oraz członków rad sołeckich z Województwa Małopolskiego" www

Działanie 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich:

 1. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości" wwwLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 2. Centrum Kultury Gminy Biskupice, "II Festiwal Folklorystyczny pn. "Zatrzymać znikające tradycje"" www