|

Uroczyste przekazanie aneksów do umów przedstawicielom Lokalnych Grup Działania

W poniedziałek, 8 listopada wicemarszałek Łukasz Smółka uroczyście przekazał aneksy do umów ramowych oraz umów dotyczących kosztów bieżących i aktywizacji przedstawicielom LGD. W wydarzeniu wzięła również udział radna województwa Danuta Kawa.

spotkanie z LGD-08.11.2021 (2).jpg

Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy Małopolski mogą realizować coraz więcej swoich pomysłów, coraz więcej podmiotów nie tylko rozwija swoje działalności gospodarcze, ale i są otwierane kolejne. Dlatego cieszy mnie bardzo fakt, że wszystkie Lokalne Grupy Działania dostały dodatkowe wsparcie, a dzięki dodatkowym środkom jeszcze więcej podmiotów uzyska dofinansowanie. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest niezmiernie ważny, zwłaszcza, że Małopolska to region o jednej z najniższej średniej wielkości gospodarstwa, a co za tym idzie wciąż dużym ukrytym bezrobociu w rolnictwie – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. 

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady wydłużającą realizację dotychczasowych programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich o 2 lata, Lokalne Grupy Działania (LGD) mogły ubiegać się o dodatkowe środki do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). 

spotkanie z LGD-08.11.2021 (3).jpg

Istotnym elementem jest fakt, że Lokalne Grupy Działania mogły ubiegać się o zwiększenie zarówno środków przeznaczonych na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju jak i na wsparcie funkcjonowania samych grup - dodaje radna województwa Danuta Kawa. 

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem podstawę do wyliczenia kwoty dodatkowej alokacji stanowił osiągnięty przez LGD poziom wdrażania LSR na dzień 28.02.2021 r. 

Mając powyższe na uwadze, Lokalne Grupy Działania zostały zobligowane do złożenia wniosku o zmianę LSR w związku z ubieganiem się o dodatkowe środki do dnia 30 czerwca 2021 roku. Każda LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobowiązana była do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

spotkanie z LGD-08.11.2021 (4).jpg

Cieszę się, że jest coraz większe zainteresowanie środkami unijnymi, że dzięki właśnie unijnemu wsparciu zmieniamy życie mieszkańców naszych małych ojczyzn, a Małopolska staje się coraz piękniejsza – podsumowuje wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Samorząd Województwa Małopolskiego zaakceptował wszystkie 32 wnioski o dodatkowe środki. Tym samym budżet wszystkich LSR w województwie małopolskim został zwiększony w ramach poddziałania 19.2 o blisko 58,8 mln zł i w ramach poddziałania 19.4 o ponad 6,8 mln zł.

spotkanie z LGD-08.11.2021 (1).jpg