|

Zmiana ustawy

​W dniu w dniu 15 maja 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2021 r. poz.182) – dalej: ustawa ROW.

Ustawa została zmieniona ustawą o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz innych ustaw z dnia 14 maja 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 904) – dalej ustawa o płatnościach.

W ustawie ROW uchylony został art. 67b ust. 1, co oznacza, iż nie będzie już możliwości przywracania terminu w oparciu o ww. przepis – tj. przywrócenie terminu na dokonanie określonych czynności, dla których termin był uchybiony z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Ustawodawca wskazał jednak przepisy przejściowe, zgodnie z którymi w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi możliwe jest przywrócenie terminu na podstawie art. 7 ust 2 w związku z art. 7 ust 1 pkt 2. Przywrócenie tego terminu może nastąpić jedynie w sytuacji jeśli wnioskodawca dostarczy uzupełnienia do dnia 14 lipca 2021 r., czyli 60 dni od wejścia w życie ustawy o płatnościach (art. 7 ust. 2).